ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ ๒)

          จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ คัน

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ก่อนวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

Advertisements
By managespko

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองทะเล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ด้วย จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร แบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองทะเล อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

          ราคากลางของงานก่อสร้างสถานีอนามัยแบบเลขที่ ๑๐๗๔๖ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองทะเลเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๓๖,๐๐๐.- บาท (หกสิบเก้าล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

          ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยพร้อมกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์

          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

          กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

By managespko

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

          จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้าง  ซึ่งมีกิจการรับเหมาก่อสร้างเป็นของตนเอง  และดำเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่ด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. โดยให้ผู้เข้าสอบราคาไปพร้อมกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ก่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

By managespko

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๘ คัน (สำหรับเครือข่ายปฐมภูมิชุมชนหนาแน่น และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง)

กำหนดยื่นซองสอบราคาก่อนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ๐-๒๓๘๙-๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๓

By managespko